ទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបរទេសវ៉ែនតាទីក្រុងដាន់យ៉ាងពីខែមករាដល់មិថុនា ២០២០

ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ តម្លៃសរុបនៃការនាំចូលនិងនាំចូលវ៉ែនតាដានីយ៉ាងមានចំនួន ២០៨ លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ២,២៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ១៤,២៣% នៃតម្លៃនាំចូលនិងនាំចេញដាន់យ៉ាង។ ក្នុងចំណោមនោះការនាំចេញវ៉ែនតាមានចំនួន ១៨៩ លានដុល្លារអាមេរិកថយចុះ ៤,០៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ១៤,២៦% នៃតម្លៃនាំចេញសរុបរបស់ដាយយ៉ាង។ ការនាំចូលវ៉ែនតាមានចំនួន ១៩ លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង ២៦.២៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ១៣.៨៦% នៃតម្លៃនាំចូលសរុបរបស់ដាយយ៉ាង។

(ប្រភពទិន្នន័យ៖ ការិយាល័យគយហ្សេនជាំងនៅដាន់យ៉ាង)

[ទិន្នន័យ] ស្ថានភាពនាំចូលនិងនាំចេញផលិតផលវ៉ែនតាជាតិតាមប្រភេទផ្សេងៗចាប់ពីខែមករាដល់មិថុនា ២០២០

ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ប្រទេសចិនបាននាំចេញផលិតផលវ៉ែនតា (មិនរួមបញ្ចូលឧបករណ៍និងឧបករណ៍) សម្រេចបាន ២,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ១៣,៩៥%ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ពីការវិភាគលើប្រភេទផលិតផលវ៉ែនតា៖ ការនាំចេញវ៉ែនតាវ៉ែនតាអាននិងកញ្ចក់អុបទិកផ្សេងទៀតមានចំនួន ១,៤៥១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ៥,២៤% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ៦០,៤៧% នៃចំនួនសរុប (ក្នុងនោះការនាំចេញវ៉ែនតាមានចំនួន ៥៤៨ ដុល្លារអាមេរិក) លានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួន ៣៤,៨១% ស្មើនឹង ២២,៨៤% នៃចំនួនសរុប) ការនាំចេញស៊ុមមានចំនួន ៤២៧ លានដុល្លារអាមេរិកថយចុះ ៣០,៩៨% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ១៧,៧៨% នៃចំនួនសរុប។ ការនាំចេញកញ្ចក់វ៉ែនតាមានចំនួន ៤៦១ លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ១៥,៧៩% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ១៩,១៩% នៃចំនួនសរុប។

ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ចិននាំចូលផលិតផលវ៉ែនតា (មិនរួមបញ្ចូលឧបករណ៍និងឧបករណ៍) មានចំនួន ៥៧៤ លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ១៣,៧០%ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ វិភាគពីប្រភេទផលិតផលវ៉ែនតា៖ ការនាំចូលវ៉ែនតាវ៉ែនតាអាននិងកែវផ្សេងៗមានចំនួន ១៦៦ លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ១៩.៤៥% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ២៨.៩៦% នៃចំនួនសរុប។

ការនាំចូលស៊ុមទស្សនីយភាពមានចំនួន ៥៨ លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ៣២,២៥% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ១០,១១% នៃចំនួនសរុប។ ការនាំចូលកញ្ចក់វ៉ែនតានិងចន្លោះទទេរបស់ពួកគេមានចំនួន ១៧០ លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ៥,១៣% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្មើនឹង ២៩,៥៩% នៃចំនួនសរុប។ កញ្ចក់កែវភ្នែកមានចំនួន ១៦៦ លានដុល្លារអាមេរិចធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅ ១,២៨% ស្មើនឹង ២៨,៩១% នៃចំនួនសរុប។


ពេលវេលាប្រកាស៖ សីហា -២៦-២០២០